Th12
06

BẬC TRỰC (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thanh BẬC TRỰC theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN. Thời gian tu học: 2 năm.

DETAIL
Th12
06

BẬC HÒA (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thanh BẬC HÒA theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ. Thời gian tu học: 2 năm.

DETAIL
Th12
06

TRẠI HUẤN LUYỆN ĐỘI CHÚNG TRƯỞNG ANOMA – NI LIÊN (2013)

Chương Trình Trại Huấn Luyện Đội Chúng Trưởng Anoma Ni Liên theo tinh thần Văn Thư số: 13.063/HDTƯ/QĐ/TB ngày 22.06.2013. Thời gian huấn luyện: 3 ngày đêm liên tục

DETAIL
Th12
06

BẬC CHÁNH THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC CHÁNH THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: AN NHẪN VÔ ÚY. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th12
06

BẬC TRUNG THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC TRUNG THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th12
06

BẬC SƠ THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC SƠ THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ NHIẾP PHÁP. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
TOP