Phú Lâu Na – Trại Huấn Luyện Chuyên Năng Huấn Luyện Viên (2010)

Phú Lâu Na – Trại Huấn Luyện Chuyên Năng Huấn Luyện Viên (2010)

Chương Trình Đào Tạo HLV Phú Lâu Na

theo tài liệu của BHD TƯ GĐPT Việt Nam phát hành 2010.

Chương trình chính

Đề tài 01 – ĐẠO PHẬT VỚI TUỔI TRẺ

Đề tài 02 – CON NGƯỜI HUẤN LUYỆN VIÊN

Đề tài 03 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: THỐNG KÊ – TRẮC NGHIỆM

Đề tài 04 – PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI MỘT ĐỀ TÀI PHẬT PHÁP

Đề tài 05 – NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Đề tài 06 – SINH HOẠT ĐỀ TÀI

Đề tài 07 – TỨ TẤT ĐÀN VÀ TAM ĐOẠN LUẬN

Đề tài 08 – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 4 BỘ MÔN TU HỌC TRONG GĐPT

Đề tài 09 – TRÒ CHƠI TRONG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC GĐPT

Đề tài 10 – NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC GĐPT VIỆT NAM

Đề tài 11 – CÁC HÌNH THỨC TU HỌC TRONG GĐPT VIỆT NAM

Đề tài 12 – SỔ TAY HUẤN LUYỆN

Đề tài 13 – PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ĐẠT VÀ THỰC HÀNH MỘT ĐỀ TÀI CHUYÊN MÔN

Đề tài 14 – TÂM LÝ ĐỐI TƯỢNG

Đề tài 15 – TRIỂN KHAI MỘT ĐỀ TÀI TINH THẦN

Phụ lục

Đề tài 16 – PHÁP MÔN CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO THÀNH AN VUI

Đề tài 17 – NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG Y BÁO – CHÁNH BÁO

Đề tài 18 – CHÂN DUNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG

Đề tài 19 – QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH TRONG GĐPT

Đề tài 20 – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LỄ NGHI

Đề tài 21 – KHÁI NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ MÔI SINH VÀ ĐẠO ĐỨC MÔI SINH

Đề tài 22 – HÌNH THỨC VÀ HIỆU LỆNH TẬP HỌP TRONG GĐPT

Đề tài 23 – NỘI MINH TRONG TỔ CHỨC GĐPT VIỆT NAM

Đề tài 24 – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI