TRẠI HUẤN LUYỆN A DỤC HUYNH TRƯỞNG CẤP I

TRẠI HUẤN LUYỆN A DỤC HUYNH TRƯỞNG CẤP I

Chương trình Trại Huấn Luyện A Dục Đào Tạo Huynh Trưởng Cấp 1

theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010.

I. TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại A Dục.
 2. Lý tưởng của Huynh Trưởng.
 3. Đoàn Trưởng.
 4. Tinh thần Lục Hòa trong trại huấn luyện.
 5. A Dục Vương với tinh thần chuyển hóa nội tâm và hộ trì chánh pháp.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Tứ Nhiếp Pháp với Đoàn Trưởng.

III. HIỂU THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH:

 1. Tâm lý ngành.
 2. Khung cảnh.

IV. CẦM ĐOÀN:

 1. Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn.
 2. Hoạt động của Đoàn (kế hoạch – thực hiện).
 3. Tổ chức huấn luyện Đội Chúng Trưởng, Đầu Thứ Đàn.
 4. Hàng Đội tự trị – Đàn kiểu mẫu.
 5. Trại Đoàn.
 6. Lửa trại.
 7. Trò chơi trong Gia đình Phật Tử.
 8. Văn nghệ Gia Đình Phật Tử.
 9. Báo Đoàn.
 10. Thi vượt bậc.
 11. Đoàn Trưởng với công tác xã hội.