TRẠI HUẤN LUYỆN VẠN HẠNH HUYNH TRƯỞNG CẤP III

TRẠI HUẤN LUYỆN VẠN HẠNH HUYNH TRƯỞNG CẤP III

Chương trình Trại Huấn Luyện Vạn Hạnh Đào Tạo Huynh Trưởng Cấp III

theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010.

Chương trình gồm 2 giai đoạn

 1. Giai đoạn hàm thụ
 2. Giai đoạn trên đất trại

A. HÀM THỤ

1. Ôn tập các bộ kinh đã học.

2. Chuyên sâu vào các bộ kinh:

 • Kinh Thắng Man:
  • Thập Đại Thọ: Đạo đức phụ nữ trong xã hội hiện tại.
  • Quy – Giới – Nguyện – Hành: Hướng đi của tuổi trẻ thời đại.
 • Kinh Duy Ma Cật:
  • Bất Tư Nghì Giải Thoát: Nhân cách đạo đức của Phật Tử trong thế giới trụy lạc và cám dỗ.
  • Bất Nhị Pháp Môn: Trí tuệ và dục vọng.
 • Kinh Kim Cang:
  • Bố Thí: Dẫn vào thực chứng.
  • Vô Tránh Tam Muội: Tánh không và hòa bình thế giới.

3. Tìm hiểu sự phát triển Phật Giáo trên thế giới (Các hội đoàn Phật Giáo quốc tế – Phật Giáo tại các nước Tây phương)

4. Phong trào Gia Đình Phật Tử tại hải ngoại.

5. Nhận định tình hình thực tế Gia Đình Phật Tử hiện nay và đề nghị một phương thức khắc phục khó khăn về 3 phương diện: Tổ chức – Huấn luyện – Tu học.

6. Ứng dụng Phật Pháp trong đời sống xã hội.

7. Đời sống thanh niên.

B. ĐẤT TRẠI

I. TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại Vạn Hạnh.
 2. Sứ mệnh Huynh Trưởng.
 3. Người lãnh đạo tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật Giáo.
 2. Vạn Hạnh Thiền Sư.
 3. Tứ Tất Đàn.
 4. Ứng dụng tinh thần tùy duyên bất biến – bất biến tùy duyên.
 5. Thiền trong đời sống Huynh Trưởng.

III. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Trại họp bạn.
 2. Trại trưởng.
 3. Trại huấn luyện.
 4. Cương yếu điều hành và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Tính chất văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử.

IV. LUẬN VĂN KẾT KHÓA:

Trại sinh chọn 1 trong 13 đề tài tại phần II của chương trình để làm luận văn mãn khóa.