Lưu trữ: Courses

Th3
26

Chương Trình Tu Học Bậc Trì

Đây là Chương Trình Tu Học Bậc Trì theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Thời gian tu học là 2 năm. Chương trình chi tiết sẽ được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên do đặc thù của BHD Quảng Đức Sài Gòn nên có một số bổ […]

By Triet LM | Chưa được phân loại
DETAIL