Lưu trữ: Courses

Th6
14

Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Hai

Đây là Chương Trình Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì Năm Thứ Hai theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Thời gian tu học là 2 năm. Chương trình chi tiết sẽ được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên do đặc thù của BHD Quảng Đức Sài Gòn […]

By Triet LM | Tin tức
DETAIL
Th3
26

Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Nhất

Đây là Chương Trình Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì Năm Thứ Nhất theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Thời gian tu học là 2 năm. Chương trình chi tiết sẽ được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên do đặc thù của BHD Quảng Đức Sài Gòn […]

By Triet LM | Tin tức
DETAIL