Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Nhất

Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Nhất

Đây là Chương Trình Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì Năm Thứ Nhất theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Thời gian tu học là 2 năm. Chương trình chi tiết sẽ được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên do đặc thù của BHD Quảng Đức Sài Gòn nên có một số bổ sung hoặc giản lược bớt tùy trình độ của học viên và yêu cầu thực tế. Danh sách bài học liệt kê dưới đây là chương trình chuẩn 


NĂM THỨ NHẤT


A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. THẬP MỤC NGƯU ĐỒ.
 2. NHÂN QUẢ.
 3. LUÂN HỒI.
 4. TAM PHÁP ẤN.
 5. TỨ DIỆU ĐẾ.
 6. THẬP THIỆN.
 7. LƯỢC GIẢI KINH AN BAN THỦ Ý.
 8. KINH THIỆN SINH.

B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. KINH TẾ GIA ĐÌNH.
 2. XÃ HỘI TÍNH.
 3. DÂN TỘC TÍNH.
 4. TÌM HIỂU TÔN GIÁO BẠN: TIN LÀNH, THIÊN CHÚA GIÁO.
 5. HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.
 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ VÀ TRẮC NGHIỆM.
 7. NGHỆ THUẬT ĐIỀU KHIỂN MỘT BUỔI LỄ TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ.
 8. TÂM LÝ QUẦN CHÚNG.

C. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. TÌM HIỂU PHONG TỤC VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG ( HUYNH TRƯỞNG TỰ SƯU TẦM, NGHIÊN CỨU, SOẠN THẢO VÀ THUYẾT TRÌNH).
 2. NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN VỀ DƯỠNG NHI.
 3. THỨC ĂN VÀ DINH DƯỠNG.
 4. NHỮNG BỆNH THÔNG THƯỜNG.
 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC TÍNH MỘT SỐ THUỐC CẦN DÙNG.
 6. SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TUỔI THIẾU NHI.
 7. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI.