Chương Trình Tu Học

All Ngành Thanh Ngành Thiếu Ngành Đồng Huấn luyện Huynh Trưởng

TRẠI HUẤN LUYỆN ĐẦU THỨ ĐÀN TUYẾT SƠN (2013)

Chương Trình Trại Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn theo tinh thần Văn Thư  số: 13.063/HDTƯ/QĐ/TB ngày 22.06.2013. Thời gian huấn luyện: 3 ngày đêm liên tục

BẬC LỰC (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC LỰC theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 5 năm.

BẬC ĐỊNH (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC ĐỊNH theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 3 năm.

BẬC TRÌ (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC TRÌ theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 2 năm.

BẬC KIÊN (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC KIÊN theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 2 năm.

BẬC TRỰC (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thanh BẬC TRỰC theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN. Thời gian tu học: 2 năm.

TOP