Chương Trình Tu Học

All Ngành Thanh Ngành Thiếu Ngành Đồng Huấn luyện Huynh Trưởng

BẬC HÒA (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thanh BẬC HÒA theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ. Thời gian tu học: 2 năm.

BẬC CHÁNH THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC CHÁNH THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: AN NHẪN VÔ ÚY. Thời gian tu học: 1 năm.

BẬC TRUNG THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC TRUNG THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN. Thời gian tu học: 1 năm.

BẬC SƠ THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC SƠ THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ NHIẾP PHÁP. Thời gian tu học: 1 năm.

BẬC HƯỚNG THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu Bậc Hướng Thiện theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: LỤC HÒA. Thời gian tu học: 1 năm.

BẬC TUNG BAY (2010)

Chương trình tu học Bậc Tung Bay cập nhật theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Tinh thần chủ đạo: NGUYỆN. Thời gian tu học: 1 năm.

TOP