Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Hai

Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Hai

Đây là Chương Trình Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì Năm Thứ Hai theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Thời gian tu học là 2 năm. Chương trình chi tiết sẽ được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên do đặc thù của BHD Quảng Đức Sài Gòn nên có một số bổ sung hoặc giản lược bớt tùy trình độ của học viên và yêu cầu thực tế. Danh sách bài học liệt kê dưới đây là chương trình chuẩn 


NĂM THỨ HAI


A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. KIẾT TẬP KINH ĐIỂN.
 2. ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA.
 3. NGÀI LIỄU QUÁN.
 4. A DỤC VƯƠNG.
 5. LƯƠNG VÕ ĐẾ.
 6. TỨ CHÁNH CẦN VÀ TỨ NHƯ Ý TÚC.
 7. ĐỨC PHẬT THÍCH CA VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC.
 8. PHÁT BỒ ĐỀ TÂM.
 9. CÁC CƯ SĨ CÓ CÔNG LỚN VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM.
  • Tâm Minh Lê Đình Thám.
  • Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

 1. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN TRƯỜNG MẪU GIÁO.
 2. CHINH PHỤC NHÂN TÂM.
 3. VỆ SINH CÔNG CỘNG VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH.
 4. LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO THỜI LÝ – TRẦN THUỘC MINH VÀ TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH.
 5. PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM – ĐẠI CƯƠNG (TỔ CHỨC DƯỚI HÌNH THỨC HỘI THẢO).
 6. PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC HỘI PHẬT GIÁO TRƯỚC NĂM 1963.
 7. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ SỞ TẠI (HỌC VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU SOẠN THẢO THEO NHÓM CHUYỂN VỀ BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC TRUNG ƯƠNG).

C. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC VÀ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 1. NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG VỚI VẤN ĐỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC.
 2. CÁC BỘ MÔN THỂ THAO THÔNG THƯỜNG.
 3. HỘI HỌA VÀ BÍCH BÁO.
 4. LUẬT LỆ GIAO THÔNG.
 5. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN MÔN HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN BẬC TRUNG THIỆN VÀ CHÁNH THIỆN.
 6. SỬ DỤNG MÁY PHÓNG THANH.
 7. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: TIẾP THEO CHƯƠNG TRÌNH BẬC KIÊN.