Th2
18

BẬC CHÁNH THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC CHÁNH THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: AN NHẪN VÔ ÚY. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th2
18

BẬC TRUNG THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC TRUNG THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th2
18

BẬC SƠ THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC SƠ THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ NHIẾP PHÁP. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th2
18

BẬC HƯỚNG THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu Bậc Hướng Thiện theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: LỤC HÒA. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th2
18

BẬC TUNG BAY (2010)

Chương trình tu học Bậc Tung Bay cập nhật theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Tinh thần chủ đạo: NGUYỆN. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th2
18

BẬC CHÂN CỨNG (2010)

Chương trình tu học Bậc Chân Cứng cập nhật theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Tinh thần chủ đạo: HẠNH. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
TOP