Số, dấu câu, ký tự đặc biệt và cách truyền bản tin tiếng Việt bằng Morse

Số, dấu câu, ký tự đặc biệt và cách truyền bản tin tiếng Việt bằng Morse

Chuyển phát văn bản tiếng Việt bằng Morse

Do mã Morse không có các ký tự có dấu mũ đặc biệt của người Việt nên chúng ta dùng phương pháp bỏ dấu kiểu Telex.

Telex có nghĩa là điện tín.  Nguồn gốc của nó xuất phát từ khi điện tín bằng chữ quốc ngữ phổ biến ở Việt Nam. Tất cả cơ sở hạ tầng điện tín đều dùng các máy móc của phương Tây – các nước không dùng tiếng Việt. Giải pháp là dùng quy ước Telex. Có người cho rằng phương pháp Telex do Trương Vĩnh Ký sáng tạo ra vào thời Pháp thuộc.

1. Quy tắc Telex

Các ký tự đặt biệt

Ký tự đặc biệtKý tự thay thếVí dụKết quả
ăawtrawngtrăng
âaachaanchân
đdddaaudâu
êeeteentên
ôoooongông
ơowtrowntrơn
ưuwtuwngtưng
ươouwtuowngtương

Các dấu

DấuCách viếtVí dụKết quả
dấu huyềnf ở cuối từhuyeenfhuyền
dấu sắcs ở cuối từsawcssắc
dấu hỏir ở cuối từhoirhỏi
dấu ngãx ở cuối từngaxngã
dấu nặngj ở cuối từnawngjnặng

2. Các số

so

3. Dấu câu, một số ký tự đặt biệt.

Ký tự

 

Ký tự

Dấu chấm [.]

· — · — · —

 

Dấu hai chấm [:]

— — — · · ·

Dấu phẩy [,]

— — · · — —

 

Dấu chấm phẩy [;]

— · — · — ·

Dấu chấm hỏi [?]

· · — — · ·

 

Dấu bằng [=]

— · · · —

Dấu phẩy trên [‘]

· — — — — ·

 

Dấu cộng [+]

· — · — ·

Dấu chấm cảm [!]

— · — · — —

 

Dấu trừ [-]

— · · · · —

Xuyệt [/]

— · · — ·

 

Dấu gạch chân [_]

· · — — · —

Mở ngoặc

— · — — ·

 

Dấu trích dẫn

· — · · — ·

Đóng ngoặc

— · — — · —

 

Dấu đô la [$]

· · · — · · —

Và [&]

· — · · ·

 

Dấu [@] (AC)

· — — · — ·

Trong các ký tự đặt biệt trên ký tự @ ra đời muộn nhất ngày 24 tháng 5 năm 2004. @ được biểu thị AC là cách viết tắt của chữ AT COMMERCIAL hoặc đơn giản hơn là hình ảnh một chữ a trong chữ c.

Minh Triết

Trả lời